Kvalitet og miljø

Kvalitet

SLP-kvaliteten garanteres af en kontrol, der omfatter både fremstillings- og produktionsprocessen. Vores virksomhed og produkternes kvalitet er baseret på udsøgte råmaterialer af høj kvalitet, en optimeret fremstillingsproces og brugsretten til varemærket ThermoWood® fra International ThermoWood Association. SLP er en af de første virksomheder i verden der fremstiller varmebehandlet træ. Vores lange erfaring har lært os at fremstille produkter af fremragende kvalitet. Vi har selv udviklet og optimeret styringen af varmebehandlingsprocessen. Som råmaterialer bruger vi hovedsagelig gran- og fyrretræ fra nordlige egne. Råmaterialerne får vi fra nærliggende savværker, som vi samarbejder med.

Vi har fået flere certifikater for ansvarsfuldt arbejde. SLP er blevet tildelt kvalitetscertifikatet ISO9001 og ISO14001. ISO 9001 er for fremragende og systematisk ledelse og virksomhed. Finotrol Oy kontrollerer som neutral organisation oprindelsen af råmaterialerne og produktionens kvalitet. Suomen Metsäsertifiointi (finsk skovcertificering) har tildelt SLP brugsretten til oprindelsesmærket PEFC og International ThermoWood Association har tildelt SLP brugsretten til kvalitetsmærket ThermoWood®.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle os selv og vores virksomhed. Derfor modtager vi tilbagemeldinger fra kunder med stor interesse. Vi vil kommunikere aktivt med vores kunder for at etablere relationer, der er til gensidig nytte. Vi sætter os også egne mål, som vi forfølger uden at fravige vores værdier.

Med respekt for det ovennævnte og interesse for kundernes ønsker vil vi tilbyde kunderne kvalitet og luksus med vores produkter. Vi er sikre på de gode egenskaber, som træ får ved varmebehandling, og vi giver vores produkter 30 års garanti mod forrådnelse. Malede overflader på malede produkter giver vi 10 års garanti.

twa-tmt            BV_ISO9001_ISO14001            pecf_logo

Miljø

Vi respekterer naturen og tager hensyn til vores virksomheds virkninger på miljøet – disse ting er noget af det væsentligste i vores værdier. Vi gør alt for at anvende og udvikle arbejdsmetoder, som belaster miljøet så lidt som muligt. Vi bruger elektricitet fra fornyelige naturressourcer og vi producerer varmeenergi af affald fra produktionen. Vi vil sørge for at vores produkter er naturlige og miljøvenlige, og vi er sikre på at disse egenskaber også er vigtige for vores kunder.

Vi vil også gøre selve fremstillingsprocessen så lidt miljøbelastende som muligt. Såvel SLP som andre virksomheder anvender affald fra vores produktion til produktion af varmeenergi. Ved produktion af energi er det bedre for miljøet at anvende træ end fossilt brændsel, idet træ giver mindre udslip af kuldioxid. Vi har satset på udvikling for at kunne udnytte affaldet så effektivt som muligt. Vi er sikre på at det bliver vigtigere og vigtigere at udnytte affald i fremtiden. Vi vil arbejde for at være med i udviklingen også på dette område og undersøge, hvordan vi kan udvikle vores produktionsprocesser under hensyntagen til miljøet.

Miljøvenlighed og produkternes naturlighed er vigtige værdier for SLP. Disse ting bliver også vigtigere i fremtiden, og derfor vil vi også udvikle virksomheden på dette område. Vi stoler på at forbrugerne vil interessere sig mere og mere for produkters miljøpåvirkninger og sundhedseffekter og sætte pris på miljøvenlige produkter.

Træ som byggemateriale

Træbyggeri er godt for miljøet. Når kul lagres i trævarer, bliver der mindre kuldioxid i atmosfæren, og derved bliver der mindre klimaforandring. Kullet forbliver i trævarerne i hele deres livscyklus, i hvilken indgår brug, genbrug og genvinding. Træ er et af de ældste byggematerialer og det eneste som fornyer sig naturligt. Det kræver mindre energi at producere byggematerialer af træ end at producere nogen andre almindelige byggematerialer. Det kræver mindre fossilt brændsel at fremstille et træprodukt end at fremstille f.eks. stål. Det kræver heller ikke meget energi at forædle træ. Træ er altså et byggemateriale, der forbruger meget lidt energi. Træ er et let materiale – andelen af transport udgør kun 2-3 % af energiforbruget ved produktion af træprodukter. Træaffald anvendes som biobrændsel, som kan bruges i stedet for fossilt brændsel. Træ er biologisk nedbrydeligt og kan efter brugen genindføres i naturens kredsløb, hvor det frigør kuldioxid og vand.

Trævarer binder altså kul i hele deres livscyklus og er energibesparende og fornyelige materialer. Kasseret varmebehandlet træ er ikke problemaffald, men kan risikofrit bruges til produktion af energi eller afleveres på en genbrugsplads som almindeligt træ.

Skovbrug i Finland

Finland er Europas mest skovrige land – 76 % af arealet er dækket af skov. Heraf er 89 % domineret af nåletræer og 10 % af løvtræer. Af alle finske skove klassificeres 96 % som naturskovslignende. I skovene kan man se menneskets påvirkning, men træarterne er hjemmehørende og skovenes struktur med hensyn til træarter ligner strukturen i naturskove. Skovbruget i Finland er meget stabilt, den årlige tilvækst af træ er større end den mængde, der forbruges. Forholdet mellem tilvæksten og forbruget af træbestanden er den vigtigste indikator for træproduktionens holdbarhed. På længere sigt må forbruget af træbestanden ikke overskride tilvæksten.

I Finland kontrolleres og overvåges skovbruget med mange love og regler. Med disse foranstaltninger vil man sikre, at skovenes sundhed, livskraft, mangfoldighed og fornyelse bevares samt at skovbruget udvikles. I Finland foreskriver skovloven, at der skal sørges for, at nye træer vokser op, hvor gamle er blevet fældet: efter foryngelseshugst skal det pågældende areal inden for en rimelig tid beplantes med unge træer, der kan dyrkes økonomisk. Skovbruget spiller en vigtig rolle i finsk næringsliv.

Træ spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af klimaforandring. Et større forbrug af træprodukter kunne fremme udbredelsen af skove i Europa og mindske udslip af drivhusgasser ved at erstatte produkter, som er baseret på brug af fossilt brændsel. Europa-Kommissionen undersøger for tiden, hvordan en sådan udvikling kunne fremmes. Valg af materialer, navnlig til byggeri, kommer til at spille en vigtig rolle i klimapolitikken i mange lande.