چوبهای ساختمانی

در لیست ما چوبهای ساختمانی به اندازه های مختلف، رنده شده و رنده نشده وجود دارد. تقاضا داریم به این چون این چوب ها در فرایند تولید قدرتشان کم می شود.
چوب های ساختمانی رنده نشده در اندازه های: 50×100/125/150, 75×75 در لیست است.
چوب های رنده شده در اندازه های: 42×42/68/92/117/140 در لیست است.