Kvalitet och miljö

Kvalitet

SLP-kvaliteten garanteras av en kontroll som omfattar både tillverknings- och leveransprocessen. Vår verksamhet och produkternas kvalitet grundar sig på högklassiga, utvalda råvaror, en optimerad tillverkningsprocess och rätten att använda varumärket ThermoWood® som beviljats av International ThermoWood Association. SLP är bland de första i världen som tillverkar värmebehandlat trä. Vår långa erfarenhet har lärt oss att tillverka produkter av hög kvalitet. Vi har själva utvecklat och optimerat styrningen av värmebehandlingsprocessen. Som råvaror använder vi i huvudsak gran och furu från nordliga områden. Vi samarbetar med närbelägna sågverk för att få förstklassiga råvaror.

Vi har fått flera certifikat för ansvarsfullt arbete. SLP har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001 för framstående och planmässig ledning och verksamhet. Finotrol Oy övervakar som utomstående organisation råvarornas ursprung och produktionens kvalitet. Som bevis på detta har Finlands Skogscertifiering beviljat SLP rätten att använda PEFC-märket och International ThermoWood Association har beviljat SLP rätten att använda kvalitetsmärket ThermoWood®.

Vi försöker hela tiden utveckla oss själva och vår verksamhet. Vi uppskattar kommentarer från kunder och försöker tillämpa dem för att utveckla vårt företag. Vi vill kommunicera aktivt med kunderna för att uppnå ömsesidigt nyttiga relationer. Vi ställer också upp mål för oss själva och försöker nå dessa mål medan vi håller fast vid våra värderingar.

Med respekt för dessa saker och intresse för kundernas önskemål vill vi erbjuda kunderna högklassiga och lyxiga produkter. Vi är säkra på de goda egenskaper som trä får av värmebehandling och ger våra produkter 30 års garanti mot röta. Målade ytor på målade produkter ger vi 10 års garanti.

twa-tmt        BV_ISO9001_ISO14001        pecf_logo

Miljö

Något av det väsentligaste i vårt företags värderingar är att respektera naturen och iaktta vår verksamhets verkningar på miljön. Vi gör allt för att verksamheten ska belasta miljön så lite som möjligt. Vi använder elektricitet från förnybara naturresurser och producerar värmeenergi av avfall från produktionen. Vi vill se till att våra produkter även i fortsättningen kommer att vara miljövänliga och naturliga, och vi är säkra på att kunderna också uppskattar dessa egenskaper.

Vi vill också se till att själva tillverkningsprocessen belastar miljön så lite som möjligt. Både SLP och andra företag använder avfall från vår produktion till produktion av värmeenergi. Det är mer miljövänligt att använda trä till produktion av energi än fossilt bränsle, då trä ger mindre koldioxidutsläpp. Vi har satsat mycket på utveckling för att kunna utnyttja avfallet så effektivt som möjligt. Vi är säkra på att det kommer att bli allt viktigare att utnyttja avfall i framtiden. Vi vill göra vårt bästa för att hänga med i utvecklingen även inom avfallshanteringen och undersöka hur vi skulle kunna utveckla vår verksamhet så miljövänligt som möjligt.

Miljövänlighet och produkternas naturlighet är viktiga värden för SLP. De kommer att bli allt viktigare i framtiden, och därför vill vi fortsätta att utveckla företaget även inom detta område. Vi litar på att konsumenterna kommer att intressera sig mer och mer för produkters miljöverkningar och hälsoeffekter och uppskatta miljövänliga produkter.

Trä som byggnadsmaterial

Det är bra för miljön att bygga i trä. När kol lagras i trävaror blir det mindre koldioxid i atmosfären och därför mindre klimatförändring. Kolet blir kvar i trävarorna under hela deras livscykel i vilken ingår användning, återanvändning och återvinning. Trä är ett urgammalt byggnadsmaterial och det enda som förnyar sig naturligt. Det kräver mindre energi att producera byggnadsmaterial av trä än att producera några andra vanliga byggnadsmaterial. Det kräver mindre fossilt bränsle att tillverka en träprodukt än att tillverka t.ex. stål. Det kräver också mycket lite energi att förädla trä. Trä är alltså ett byggnadsmaterial som förbrukar mycket lite energi. Trä är ett lätt material – andelen av transport utgör endast 2-3 % av energikonsumtionen vid produktion av träprodukter. Träavfall används som biobränsle som kan användas i stället för fossilt bränsle. Trä är bionedbrytbart och kan efter användningen återinföras i naturens kretslopp där det frigör koldioxid och vatten.

Trävaror binder alltså kol under hela sin livscykel och är energibesparande och förnybara material. Värmebehandlat trä som tagits ur bruk är inte problemavfall, utan kan riskfritt användas till produktion av energi eller lämnas på en deponi eller soptipp som vanligt trä.

Skogsvård i Finland

Finland är Europas skogrikaste land – 76 % av landets areal är täckt av skog. Härav är 89 % dominerat av barrträd och 10 % av lövträd. 96 % av de finska skogarna klassificeras som naturskogsliknande. I skogarna syns människans påverkan, men trädslagen är inhemska och skogarnas struktur när det gäller trädslag liknar strukturen i naturskogar. Skogsvården i Finland är på en mycket stabil grund, skogarnas årstillväxt är större än den mängd trä som förbrukas. Förhållandet mellan tillväxten och minskningen i trädbeståndet är den viktigaste indikatorn för träproduktionens hållbarhet. På lång sikt får minskningen inte överskrida tillväxten.

I Finland regleras och övervakas skogsvården med många lagar och regler. Med dessa åtgärder vill man säkerställa att skogarnas hälsa, livskraft, mångfald och förnyelse bevaras samt att skogsvården utvecklas. I Finland stadgar skogslagen att nya träd ska växa upp där gamla träd fällts: efter förnyelseavverkning ska ett i ekonomiskt hänseende utvecklingsdugligt plantbestånd åstadkommas på området inom en rimlig tid. Skogsbruk spelar en viktig roll i finskt näringsliv.

Trä spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändring. En större konsumtion av träprodukter skulle främja utbredningen av skogar i Europa och minska utsläpp av växthusgaser genom att ersätta produkter som baserar sig på användning av fossilt bränsle. Europeiska kommissionen undersöker för närvarande hur en sådan utveckling kunde främjas. Val av material, i synnerhet byggnadsmaterial, kommer att spela en viktig roll i klimatpolitiken i många länder.