Laatu ja ympäristö

Laatu

SLP –laadun takaa kokonaisvaltainen valmistuksen ja toimitusprosessin hallinta. Korkealaatuinen, valikoitu raaka-aine, optimoitu valmistusprosessi ja Kansainvälisen Lämpöpuuyhdistyksen (International Thermowood Association) myöntämä ThermoWood® -tuotemerkin käyttöoikeus ovat toimintamme ja laatumme perusta. SLP on yksi puun lämpökäsittelyn edelläkävijöistä maailmassa, pitkä kokemus takaavat vahvan osaamisen ja laadukkaat tuotteet. SLP:n lämpökäsittelyn prosessinohjaus on itse kehitetty ja tarkasti optimoitu. Raaka-aineena käytämme pääasiassa pohjoista kuusta ja mäntyä. Raaka-aineen hankinnassa pyrimme pitkäaikaiseen yhteistyöhön lähialueen sahojen kanssa.

Vastuullisuudesta työssämme kertovat useat sertifikaatit. SLP:lle on myönnetty ISO9001 ja ISO14001-laatusertifikaatit. ISO9001 kertoo johtamisen ja toimintamme laadusta ja suunnitelmallisuudesta. ISO14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä sertifikaatti, joka takaa tehokkaan ympäristöjohtamisen SLP:n toiminnassa. SLP on sertifikaatin vaatimusten mukaisesti selvittänyt toimintansa ympäristövaatimukset ja määrittänyt ympäristötavoitteensa. Ympäristöjohtamisjärjestelmä vaatii myös jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.

Finotrol Oy valvoo ulkopuolisena tahona SLP:n raaka-aineen alkuperäketjun hallintaa ja tuotannon laatua. Todistuksena näistä Suomen Metsäsertifiointi on myöntänyt SLP:lle PEFC-alkuperämerkin käyttöoikeuden ja Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys ThermoWood® (TWM) –laatumerkin käyttöoikeuden.

Pyrimme kehittymään ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Arvostamme asiakkailta saamaamme palautetta ja pyrimme hyötymään siitä yrityksen kehittämisessä. Haluamme olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa ja pyrkiä molemmin puoliseen hyöty-suhteeseen. Asetamme myös itsellemme tavoitteita ja pyrimme pääsemään niihin arvoistamme kiinni pitäen.

Näitä asioita kunnioittaen ja asiakkaan toiveita kuunnellen haluamme tarjota tuotteillamme laatua ja luksusta. Maalattujen tuotteiden maalipinnalle annamme 10 vuoden takuun.

PEFC-sitoumus

         

Ympäristö

Kunnioitamme luontoa ja huomioimme toimiemme vaikutukset ympäristöön, nämä asiat kuuluvat olennaisesti yrityksemme arvoihin. Tavoitteenamme on toimia mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Käytämme uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevaa sähköä ja tuotamme tuotannossa syntyvästä jätteestä lämpöenergiaa. Haluamme vaalia tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä ja luonnollisuutta, uskomme myös asiakkaidemme arvostavan näitä asioita.

Haluamme tehdä myös itse valmistusprosessin ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi. Tuotannossamme syntyvää jätettä käytetään sekä meillä että muualla lämpöenergian tuottamiseen. Puun käyttö energian tuotannossa on ympäristöystävällisempää kuin fossiilisten polttoaineiden. Puuta poltettaessa toki vapautuu hiilidioksidia (CO2), mutta kasvaessaan metsät sitovat vapautuneen hiilidioksidin. Pellettilämmittäminen ei siis lisää CO2:n määrää ilmakehässä, koska puun hiilidioksidipäästöt ovat vähäisempiä. Olemme panostaneet kehitystyöhön, jotta pystyisimme hyödyntämään jätettä mahdollisimman hyvin. Uskomme, että tämä on tulevaisuudessa yhä merkityksellisempi asia. Tavoitteenamme on pysyä kehityksessä mukana myös tällä saralla ja pohtia, kuinka pystyisimme kehittämään toimintaamme ympäristöä kunnioittaen.

Ympäristöystävällisyys ja tuotteiden luonnollisuus ovat SLP:lle tärkeitä arvoja. Näiden asioiden painoarvo tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa, siksi haluamme kehittyä jatkuvasti myös tällä saralla. Luotamme siihen, että kuluttajat tulevat pohtimaan tuotteiden ympäristövaikutuksia yhä enemmän ja arvostamaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä ja myös niiden terveysvaikutuksia.

Puun käyttö rakentamisessa

Puutuotteen käyttö rakentamisessa on ympäristöteko. Hiilen varastoituminen puutuotteisiin auttaa vähentämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja ehkäisee näin ilmastonmuutosta. Hiili pysyy varastoituneena puutuotteisiin niiden koko elinkaaren, johon kuuluu käyttö, uudelleenkäyttö ja kierrätys. Puutuote on ainoa luontaisesti uudistuva ja yksi vanhemmista rakennusmateriaaleista. Minkään muun yleisen rakennusmateriaalin tuottaminen ei vaadi niin vähän energiaa kuin puun. Puutuotteen valmistus vaatii vähemmän fossiilista polttoainetta kuin esim. teräksen valmistus. Myös puun jalostaminen vaatii suhteellisen vähän energiaa ja se voidaankin luokitella matalan energian rakennusmateriaaliksi. Puu on kevyt materiaali, mikä vähentää kuljetuksesta aiheutuvaa ympäristönkuormitusta. Kuljetusten osuus puutuotteiden tuotannon energiankulutuksesta on vain noin 2-3 %. Puuperäinen jäte käytetään biopolttoaineena ja sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Puu on biohajoavaa ja voidaan palauttaa käytön jälkeen luonnon kiertokulkuun, jossa se palauttaa hiilidioksidia ja vettä.

Puutuote siis sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan ja on matalaenerginen ja uudistuva materiaali. Käytöstä poistettu lämpökäsitelty puu ei ole ongelmajätettä, vaan voidaan normaalin puun tapaan ilman riskejä hyödyntää energiantuotannossa tai loppusijoittaa kaatopaikalle.

Metsien käyttö Suomessa

Suomi on Euroopan metsäisin maa, pinta-alasta metsän peitossa on 76 %. Havupuuvaltaista metsämaata on tästä 89 % ja lehtipuuvaltaista 10 %. Melkein kaikki (96 %) Suomen metsät luokitellaan luonnonmetsien kaltaisiksi metsiksi. Metsissä näkyy ihmisen vaikutus, mutta puulajit ovat kotimaisia ja metsien puulajirakenne muistuttaa luonnonmetsien rakennetta. Metsänhoito on Suomessa erittäin vakaalla pohjalla, puuta käytetään vähemmän kuin mitä sen vuotuinen kasvu on. Puuston kasvun ja poistuman suhde on tärkein puuntuotannollista kestävyyttä kuvaava mittari. Pitkällä aikavälillä poistuma ei saa ylittää kasvua.

Suomessa metsänhoitoa säädellään ja valvotaan monien lakien ja sääntöjen kautta. Näillä toimilla pyritään varmistamaan metsien terveyden ja elinvoimaisuuden säilyttäminen, monimuotoisuuden ja uusiutumisen turvaaminen sekä metsänhoidon kehittyminen. Metsälaki säätää Suomessa metsän pysymisen metsänä myös hakkuun jälkeen: uudistushakkuun jälkeen hakatulle alueelle on saatava kohtuullisessa ajassa taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko. Metsätaloudella on merkittävä rooli Suomen talouselämässä.

Puulla on tärkeä osuus taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Suurempi puutuotteiden käyttö edistäisi Euroopan metsien laajentumista ja vähentäisi kasvihuonepäästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tuotteita. Euroopan komissio tarkastelee parhaillaan keinoja tällaisen kehityksen edistämiseksi. Materiaalivalinnoista, erityisesti rakentamisessa, on tulossa keskeinen osa monien maiden ilmastopolitiikkaa.